စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (UNIDO) တို႔ ပူးေပါင္း၍ စက္မႈလုပ္ငန္း/စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စြမ္းအင္စနစ္ အထိေရာက္ဆံုး အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ (Energy System Optimization) သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်လ်က္ရွိရာ Energy Management User Level (၂) ရက္ သင္တန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္၊ အမွတ္ ၃၅-ဘီ/၁၅၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန သင္တန္းခန္းမတြင္ ၂၅-၇-၂၀၁၆ (တနလၤာ) မွ ၂၆-၇-၂၀၁၆ (အဂၤါ) ေန႔မ်ားတြင္ International Energy Expert ႏွင့္ Local Expert တို႔မွ နံနက္ ၈:၃၀ နာရီမွ ညေန ၄:၃၀ နာရီအထိ သင္တန္းေၾကး အခမဲ့ျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စြမ္းအင္ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့ခ်လိုေသာ စက္ရံု/အလုပ္ရံုမ်ား၊ စြမ္းအင္မန္ေနဂ်ာမ်ားအျဖစ္ မိမ္ိ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးလိုေသာ စက္ရံု/အလုပ္ရံုမ်ား၊ ISO 50001 Certification Process ႏွင့္အညီ Upgrade ျပဳလုပ္လိုေသာ စက္ရံု/အလုပ္ရံုမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ စြမ္းအင္မန္ေနဂ်ာအျဖစ္  အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳလိုသူမ်ား၊ စြမ္းအင္အက်ိဳးရွိ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳေရး ပညာရပ္ကို စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ User ႏွင့္ Expert Level သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက Energy Expert အျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။

Project Information

To create a team of national experts equipped with the knowledge, skills and tools needed to support adoption and implementation in industry of Energy Management Systems aligned as well as in conformance with ISO 50001 by providing technical assistance to enterprises and coaching of facility personnel on Energy Management System (EnMS) development and implementation.
Relate Projects
Your may also Like this